Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Statut

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNO HISTORYCZNEGO
JAZDA 4 X 4

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne § 1
Stowarzyszenie o nazwie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno Historyczne
JAZDA 4X4, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu :
1. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych oraz turystycznych .
2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu a także ochrony i zachowania naturalnego środowiska, dziedzictwa kulturowego i historycznego.
3. Konsolidację środowisk związanych z turystyką i historią.
4. Organizacja i realizacja zadań związanych z turystyką, rekreacją oraz sportami „off-
road”, a także innymi formami turystyki kwalifikowanej,
5. Rozwijanie i propagowanie jazdy samochodami terenowymi oraz wspieranie
organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie
działania
6. Podejmowanie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim
związanych z historią oraz obyczajem, kulturą i sztuką Polski.
7. Promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych
Rzeczypospolitej Polskiej
8. Inne działania na rzecz środowiska „off-road”.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
-Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia. -Współpracę ze Samorządami Lokalnymi, Stowarzyszeniami Gmin , Nadleśnictwami,
innymi instytucjami publicznymi i innymi stowarzyszeniami.
-Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń prowadzących do realizacji założonych celów oraz nawiązywanie kontaktów i
współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.
-Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenia członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. -Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. -Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i sportową. -Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie jazd samochodów
terenowych. – Prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej,
naukowej, wydawniczej i publicystycznej, turystyczno-krajoznawczej, sportowej,
– Organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji, pokazów, imprez
turystycznych i sportowych,
– Udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach,
pokazach, imprezach turystycznych i sportowych.
– Poszukiwania, gromadzenie, opracowywanie i konserwacja zbiorów dotyczących historii
wojskowości, fortyfikacji, techniki wojskowej oraz historii cywilnej i militarnej Polski, ich
upowszechnienie i popularyzacja, prowadzenie działalności związanej z integrowaniem
środowisk kombatanckich i żołnierskich a także wychowanie młodego pokolenia Polaków w
duchu patriotyzmu i szacunku do tradycji narodowych.
-Ochrona, zagospodarowanie i utrzymanie w należytym stanie fortyfikacji i obiektów oraz
zabytków i przedmiotów techniki wojskowej i cywilnej a także tworzenie muzeów.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Szwecja ul. Górna 1. § 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. § 4 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. § 5 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. § 6 Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. § 7 Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych założeń może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych, w tym muzea.
§ 8 Realizując powyższe założenia Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. § 9 Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: Członków zwyczajnych, Członków wspierających, Członków honorowych. § 10 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską. § 11 Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów. § 12 Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
dbać o jego dobre imię, popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki, której wysokość, termin i tryb jej uiszczenia będzie określony uchwałą zgromadzenia stowarzyszenia. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze , jak również może: wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, korzystać z lokali Stowarzyszenia, posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, korzystać z możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie, Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą nada walne zgromadzenie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. § 13 Osoby prawne mogą zostać członkami wpierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia, formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z zarządem Stowarzyszenia. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym.
§ 14 Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, bez względu na stopień zaszeregowania oraz goście biorą udział w organizowanych spotkaniach i imprezach na własną odpowiedzialność. § 15 Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 1.Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, 2. Wykluczenia przez Zarząd: za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia, za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy, z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu , 3.Śmierć członka . § 16 Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ II
Władze Stowarzyszenia
§ 17 Władzami stowarzyszenia są: 1.Walne Zgromadzenie Członków, 2.Zarząd, 3.Komisja Rewizyjna,
§ 18 Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. § 19 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych. § 20 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia członków. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 1 członka Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: uchwalenie programu działania Stowarzyszenia, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybór członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej uchwalanie zmian statutu, podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych podmiotów , podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 21 Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. Do kompetencji Zarządu należy : -przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, -reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, -kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, -zwoływanie Walnego Zgromadzenia, -ustalanie wysokości składek członkowskich. § 22 Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: -kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, -składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu, -występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, -dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. § 23 W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2-3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

ROZDZIAŁ III
Majątek Stowarzyszenia § 24 Majątek Stowarzyszenia tworzą: -ruchomości będące własnością Stowarzyszenia; -inne prawa majątkowe; -środki pieniężne.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: -składek członkowskich, -darowizn, -spadków, -zapisów, -ofiarności publicznej, -dochodów z majątku Stowarzyszenia. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd . Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes oraz Wiceprezesi jednoosobowo.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes wraz z Wiceprezesami Zarządu w składzie dwuosobowym działających łącznie. ROZDZIAŁ IV
Przepisy końcowe § 25 Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia odbytego w dniu 27.06.2010 roku w Szczecinku .
Zarząd Stowarzyszenia: